Matematika u osnovnoj školi

matematika

Matematika – znanost o odnosima među kvantitativnim količinama i prostornim oblicima (grč. Mathema  – nauka o veličinama). To je znanstvena disciplina nastala proučavanjem brojeva i geometrijskih odnosa i to je znanost o odnosima među veličinama i prostornim formama.
Matematika je jedan od temeljnih nastavnih predmeta u osnovnoj školi i to zbog znanja koja su bitna za uspješno uključivanje u rad, gospodarstvo, suvremenu tehnologiju i društvo. Nesumnjiva je odgojna vrijednost matematike u formiranju ličnosti, razvijanju intelekta, razvijanju logičkog mišljenja, razvijanju stvaralačke sposobnosti pri rješavanja problema, razvijanju radnih navika, razvijanju točnosti u radu, razvijanju osjećaja za kvantitativne (količinske) odnose i razvijanju prostornog zora.

Cilj učenja matematike

matematika

Nastavni program naglašava primjenu matematike na koju treba gledati i kao na praktični, korisni predmet koji učenici moraju razumjeti i mogu znati primijeniti na razne probleme u svojem okružju. U radu s učenicima treba težiti uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije na temeljima suvremene metodike nastave matematike.
Cilj nastave matematike je stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematičke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematičkih problema.

Zadaci učenja matematike

- naučiti matematički se izražavati pismeno i usmeno,
- razviti vještinu pisanja, čitanja i uspoređivanja brojeva,
- usvojena matematička znanja znati primjenjivati u svakodnevnom životu,
- razviti sposobnosti i vještine osnovnih matematičkih problema potrebnih za
   nastavak školovanja,
- spoznavati matematiku kao koristan i nužan dio znanosti, tehnologije i kulture,
- osposobljavati za apstraktno mišljenje, logičko zaključivanje i precizno
   formuliranje pojmova,
- razvijati osjećaj odgovornosti i kritičnosti prema svome i tuđem radu,
- razvijati sposobnost za samostalni rad, odgovornost za rad, točnost, urednost,
  sustavnost, preciznost i konciznost u pisanom i usmenom izražavanju.

 

 

 

oš vratišinec